|
 
k   kk
 
Login Pengguna
h
Kali Pertama Log Masuk
h
Log Masuk
h
Masalah Login
 
k   k
k   k
 
PENGUMUMAN PENTING
k Bayaran secara online boleh dilakukan bermula 1 Jun 2012 untuk tempahan gelanggang badminton di :-
- Pusat Komuniti Taman Tun Dr. Ismail
- Kompleks Sukan Bangsar
 
k   k

SYARAT SEWA & PENGGUNAAN SECARA ONLINE

A. GELANGGANG SUKAN (PERMAINAN)

1. Bayaran Sewa

Bayaran penyewaan kemudahan sukan DBKL perlu dijelaskan sepenuhnya dalam tempoh dua (2) hari selepas penempahan dibuat dan resit pembayaran perlu dibawa ke kemudahan sukan yang dipilih pada waktu pejabat.


2. Nombor Tempahan /Slip

Penyewa yang telah membuat tempahan secara online perlu mengemukakan nombor tempahan/slip yang dicetak dari komputer untuk diserahkan kepada Penyelia atau kakitangan dewan sebagai bukti tempahan.

3. Penangguhan Permainan

i) Pihak DBKL

Penangguhan tarikh/masa penggunaan hanya akan diganti sekiranya berlaku bencana alam, kerosakan bekalan elektrik ataupun kerja-kerja baikpulih yang dilakukan oleh DBKL. Tarikh/masa penggunaan yang baru akan ditentukan dengan persetujuan kedua-dua belah pihak dan tertakluk kepada kekosongan dewan.

ii) Pihak Penyewa

Sebarang penangguhan/pembatalan tarikh/masa tidak akan dilayan kecuali dengan alasan yang kukuh.

4. Pembatalan Tempahan

4.1 Tempahan gelanggang akan terbatal secara automatik sekiranya pihak penyewa tidak menjelaskan bayaran sewaan gelanggang dalam tempoh yang ditetapkan.

4.2 Pihak DBKL BERHAK membatalkan tempahan sekiranya;

i) pihak penyewa tidak mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak DBKL .

ii) terdapat penganjuran acara yang lebih utama anjuran DBKL/pihak kerajaan.

5. Pihak DBKL akan memaklumkan sekiranya terdapat penindihan tarikh seperti perkara 4.2 (ii) lebih awal/serta-merta. Tarikh/masa penggunaan yang baru akan diberikan dengan persetujuan kedua-dua belah pihak dan tertakluk kepada kekosongan dewan.

B. MAJLIS KEMASYARAKATAN/KEJOHANAN

1. Wang Cagaran

i Penyewa perlu menjelaskan wang cagaran dalam tempoh tiga puluh (30) hari
ii. Wang cagaran tidak dipulangkan sekiranya penyewa menangguhkan/membatalkan tempahan KECUALI ia dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari sebelum tarikh ditempah.
iii Penyewa boleh menuntut bayaran wang cagaran dalam tempoh 14 hari selepas tarikh penggunaan dewan dengan mengemukakan resit asal bayaran wang cagaran.

2. Bayaran Sewa

Bayaran penuh perlu dijelaskan dalam tempoh satu (1) bulan sebelum kejohanan/majlis kemasyarakatan berkenaan.

3. Nombor Tempahan/Slip

Penyewa yang telah membuat tempahan secara online perlu mengemukakan nombor tempahan/slip yang telah dicetak dari komputer untuk serahkan kepada penyelia atau kakitangan dewan sebagai bukti tempahan.

4.Penangguhan majlis kemasyarakatan/kejohanan

Pihak DBKL tidak bertanggungjawab terhadap sebarang penangguhan oleh penyewa. Ia tertakluk kepada tarikh baru. Wang cagaran tidak akan dipulangkan.

5. Pembatalan Tempahan

5.1 Tempahan dewan akan terbatal secara automatik sekiranya pihak penyewa tidak menjelaskan bayaran wang cagaran dalam tempoh yang ditetapkan iaitu tiga puluh (30) hari.

5.2 Sebarang pembatalan tarikh tempahan perlulah dimaklumkan secara bertulis (e-mail/surat) dalam tempoh sebulan sebelum tarikh penggunaan dewan bagi majlis kemasyarakatan/kejohanan sukan.

5.3 Pihak DBKL BERHAK membatalkan tempahan sekiranya;

i) penyewa tidak mematuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan
ii) terdapat penganjuran acara yang lebih utama anjuran DBKL/pihak Kerajaan

6. Pihak DBKL akan memaklumkan kepada penyewa sekiranya terdapat pertindihan tarikh seperti perkara 5.3 (ii) lebih awal/serta-merta. Tarikh/masa pengunaan yang baru akan ditentukan dengan persetujuan kedua-dua belah pihak dan tertakluk kepada kekosongan dewan.PERATURAN - PERATURAN AM KEMUDAHAN SUKAN DEWAN SERBAGUNA DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (SUK - 004/B1)

1.Pengguna bertanggungjawab mendapatkan permit polis bagi sebarang perhimpunan yang dijalankan.

2. Penganjur hendaklah menjelaskan segala bayaran kepada pihak pengurusan terlebih dahulu sebelum menggunakan kemudahan sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).

3. Pengguna dikehendaki mengemukakan resit bayaran sebelum menggunakan kemudahan sukan DBKL atau pada bila-bila masa yang diminta oleh Datuk Bandar atau wakilnya.

4. Memastikan kebersihan diutamakan di dalam dan diluar kawasan Dewan kemudahan sukan semasa dan selepas dijalankan.

5. Pengguna adalah bertanggungjawab atas segala kehilangan atau kerosakan hartabenda milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

6.Pihak DBKL tidak akan membayar gantirugi dan tidak akan bertanggungjawab terhadap keselamatan, kecederaan, kemalangan atau kehilangan yang berlaku semasa pengguna berada di kemudahan sukan DBKL.

7. Pengguna dikehendaki menggunakan dewan mengikut masa yang ditempah dan keluar selepas tamat waktu tempahan.

8. Pengguna tidak dibenarkan menjalankan aktiviti memasak di sekitar kawasan kemudahan sukan DBKL..

9. Untuk Majlis Perkahwinan, pihak pengguna dikehendaki menyediakan karpet untuk menutupi lantai dewan sebelum menggunakan Dewan Serbaguna.

10. Pengguna tidak dibenarkan membuat bising dengan gangguan muzik atau sebarang hiburan di kemudahan sukan DBKL..

11. Pengguna / Penyewa dilarang membawa minuman/makanan tidak halal di dalam ataupun di sekitar kawasan di Dewan Serbaguna.

12. Pengguna tidak dibenarkan merokok di sekitar dan di dalam kemudahan sukan DBKL.

13. Caj tambahan akan dikenakan kepada sebarang aktiviti berbentuk komersial seperti kelas mengajar, pertunjukan atau persembahan sebagainya.


PERATURAN - PERATURAN AM STADIUM BOLA SEPAK KUALA LUMPUR

1. CAGARAN
Persatuan Bolasepak Kuala Lumpur akan mendapatkan jumlah bayaran wang cagaran yang harus dibayar apabila tempahan Stadium diluluskan. Bayaran cagaran hendaklah dibayar sebulan sebelum acara dijalankan.

2. BAYARAN SEWA BAGI ACARA YANG MENGGUNAKAN BAYARAN MASUK SAHAJA

2.1 Bayaran 15% atas jumlah semua tiket-tiket yang dicetak 7 hari sebelum acara berlangsung. Semua tiket-tiket samada dijual ataupun tidak, akan diserahkan untuk diperiksa oleh Persatuan Bolasepak Kuala Lumpur dalam tempoh 7 hari selepas acara selesai. Persatuan Bolasepak mengikut budibicaranya berhak melarang dan menutup Stadium dari digunakan sekiranya bayaran sewa tidak dibuat dalam tempoh yang ditetapkan.

2.2 Bayaran hendaklah secara Cek/Money Order atau Jaminan Bank yang tempoh lakunya sebulan dari tarikh acara selesai. Semua bayaran mestilah kepada Persatuan Bolasepak Kuala Lumpur.

3. TUNTUTAN GANTIRUGI
Tuntutan gantirugi akan dikenakan kepada penyewa sekiranya berlaku mana-mana bahagian, kemudahan atau peralatan Stadium rosak atau hilang disebabkan kelalaian atau kecuaian penyewa semasa Stadium digunakan untuk acara penyewa. Kadar gantirugi akan ditetapkan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur.

4. PEMBATALAN

4.1 Pembatalan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur

Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur berhak membatalkan tempahan dan pihak Persatuan Bolasepak Kuala Lumpur akan memberitahu pemohon selewat-lewatnya 7 hari sebelum penggunaan. Wang cagaran akan dikembalikan dengan sepenuhnya oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur.

4.2 Pembatalan oleh pemohon
Jikalau ada sebab-sebab yang pemohon perlu membatalkan tempahan stadium pada tarikh yang telah dipersetujui, pemohon akan memberitahu Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur selewat-lewatnya 3 hari lebih awal dari tarikh tempahan. 10% daripada wang cagaran sewa akan diambil oleh Persatuan Bolasepak Kuala Lumpur kerana pembatalan tersebut.

4.3 Kegagalan Pemohon Memberitahu Pembatalan
Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur mengikut budibicaranya berhak merampas semua wang cagaran sewa sekiranya pemohon gagal memberitahu Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur pembatalan tempahan Stadium selewat-lewatnya 3 hari lebih awal dari tarikh tempahan.

5. MENJUAL MINUMAN / MAKANAN
Pemohon tidak akan membawa atau memberi kebenaran membawa masuk minuman / makanan untuk dijual di dalam Stadium kecuali minuman / makanan yang dikhaskan dan diberi percuma untuk pegawai-pegawai dan peserta sahaja.

6. KEGAGALAN MEMBAYAR SEWA STADIUM
Pemohon bersetuju pihak Persatuan Bolasepak Kuala Lumpur mengambil apa jua tindakan sekiranya pemohon gagal menjelaskan tuntutan bayaran sewa stadium dalam tempoh 3 bulan atau kurang, selepas tarikh bil tuntutan dihantar. Pemohon sedar dan faham bahawa tindakan tersebut boleh menyebabkan tempahan-tempahan mereka bagi masa-masa akan datang tidak akan dilayan sehingga bayaran sewa tersebut dijelaskan.

7. PENGIKTIRAFAN MASUK
Pas-pas yang dikeluarkan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur adalah sah digunakan untuk masuk bagi sebarang acara yang diadakan di Stadium.

8. PERAKUAN OLEH PENYEWA

8.1 Dengan ini kami mengaku akan patuh kepada syarat-syarat bahawa Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur tidak bertanggungjawab terhadap segala tuntutan sekiranya berlaku kecederaan kepada mana-mana orang disebabkan pembinaan sementara yang didirikan atau kerosakan kepada hartabenda disebabkan perbuatan atau kelalaian kakitangan atau wakil kami semasa di dalam stadium atau Padang Letak Kereta Stadium dan kami juga mengaku menjaga segala hak dan kepentingan Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur.

8.2 Kami juga mengaku akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan samada melalui proses undang-undang atau lain-lain cara sekiranya berlaku kecederaan kepada mana-mana orang atau kerosakan kepada mana-mana bahagian bangunan disebabkan perbuatan atau kelalaian kakitangan atau wakil-wakil kami semasa bekerja dalam stadium dan / atau Padang Letak Kereta Stadium.

8.3 Dengan ini kami mengaku akan patuh kepada segala peraturan dengan syarat-syarat menggunakan stadium seperti ditetapkan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur.


PERATURAN - PERATURAN AM KOMPLEKS RENANG KUALA LUMPUR (SUK - 004/B4)

1. Orang ramai tidak dibenarkan masuk kecuali telah membuat pembayaran yang telah ditetapkan.

2. Kanak-kanak tidak benarkan masuk dengan syarat bersama-sama penjaganya. Mereka yang tidak berhajat untuk mandi tidak dibenarkan masuk kecuali untuk menemani kanak-kanak mandi.

3. Semua pengguna dikehendaki meninggalkan kolam setelah wisel dibunyikan iaitu seminit sebelum masa sesuatu sesi itu tamat.

4. Pengguna-pengguna lelaki atau wanita dikehendaki memakai seluar mandi atau pakaian mandi. Pakaian itu hendaklah dari jenis yang tidak turun warna atau jarang dan hendaklah dipakai dengan sempurna.

5. Pengguna-pengguna dilarang meludah ke dalam kolam.

6. Pengguna dilarang berlari-lari, menolak atau menggangu pengguna lain.

7. Pengguna yang menghidap penyakit berjangkit yang bahaya dan penyakit kulit dilarang mandi di kolam renang tersebut bagi menjamin keselamatan perenang-perenang lain.

8. Pengguna-pengguna adalah dilarang membawa barang-barang bahaya dan yang boleh mengotorkan air kolam seperti makanan-makanan, minuman-minuman, kotak-kotak,barang tajam dan sebagainya.

9. Pengguna-pengguna dikehendaki bertanggungjawab dan menjaga semua harta benda Datuk Bandar Kuala Lumpur di kolam renang daripada dirosakkan dan disalahgunakan.

10. Pengguna dilarang membawa masuk binatang peliharaan ke dalam kawasan kompleks renang.

11. Penguasa kolam boleh pada bila-bila masa yang difikirkan perlu menutup kolam renang daripada digunakan oleh pengguna atau orang ramai. Sekiranya ditutup maka wang tidak akan dikembalikan kepada pengguna-pengguna tersebut.

12. Pengguna dikehendaki terlebih dahulu membersihkan diri sebelum menggunakan kolam renang.

13. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan terhadap barang-barang yang berharga atau barang lain samada hilang atau rosak kerana perbuatan lalai, ingkar atau jenayah.

14. Sesiapa yang melanggar mana-mana undang-undang kecil ini bagi mengawal atau menyelenggara kolam renang, mereka boleh disingkirkan dari kolam renang oleh Pihak Pengurusan atau mana-mana pegawai polis dan bayaran masuk tidak boleh dibayar balik. Mereka yang melanggar undang-undang kecil ini boleh didakwa.

15. Pengguna yang melanggar peraturan-peraturan ini dan perkara-perkara dalam undang-undang kecil kolam renang (Wilayah Persekutuan) 1981, boleh didakwa / didenda tidak melebihi RM200.00


PERATURAN-PERATURAN AM STADIUM BADMINTON KUALA LUMPUR


1. Lampu gelanggang akan dibuka oleh kakitangan Stadium sahaja.

2. Penyewa-penyewa hanya dibenarkan menggunakan gelanggang setelah membuat tempahan dan pembayaran.

3. Penyewa dilarang bermain di gelanggang yang kosong. Jika didapati mereka telah melanggar peraturan ini, mereka tidak akan dilayan lagi untuk tempahan yang akan datang.

4. Semua pengguna dikehendaki meninggalkan arena setelah masa sesuatu sesi itu tamat.

5. Penyewa / pemain dikehendaki memakai pakaian yang sesuai. Sila gunakan tandas / bilik persalinan untuk menyalin baju. Tapak kasut getah sahaja boleh dipakai semasa bermain di dalam arena.

6. Orang ramai diharap berkelakuan baik di dalam arena semasa bermain atau tidak.

7. Pengguna dilarang meludah, merokok dan membawa makanan dalam arena.

8. Sila pastikan minuman-minuman tidak tumpah di atas lantai arena.

9. Minuman kotak / tin tidak dibenarkan di bawa di dalam arena stadium.

10. Baju yang basah dilarang diperah di dalam arena oleh sebab air boleh merosakkan lantai 'Air Thrust'.

11. Pengguna-pengguna dikehendaki bertanggungjawab dan menjaga semua harta benda Datuk Bandar di arena daripada dirosakkan dan disalahgunakan.

12. Pihak Stadium tidak bertanggungjawab ke atas keselamatan diri, kehilangan serta kerosakan harta benda semasa menggunakan stadium.

13. Pengguna yang melanggar peraturan ini dan perkara-perkara dalam Undang-undang Kecil Stadium (Wilayah Persekutuan) 1981, boleh DIDAKWA / DIDENDA TIDAK MELEBIHI RM200.00 dan mereka akan dilarang menggunakan Stadium Badminton.

14. Pembatalan gelanggang adalah di bawah kuatkuasa pihak Pengurus.

15. Kegagalan penyewa mematuhi segala syarat-syarat yang disenaraikan boleh mengakibatkan tempahannya dibatalkan tanpa sebarang notis.

16. Pengguna/ Penyewa dilarang membawa minuman/makanan tidak halali di dalam ataupun di sekitar kawasan Stadium Badminton.

17. PERINGATAN : Gelanggang disewa kepada orang yang menghargai sukan dan bukan untuk mendapat keuntungan. Oleh yang demikian , pihak pengurusan menghargai pemain/ peminat menghormati undang-undang seperti di atas.